TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 13 / 3

Sayfa : 89-95

Makale PDF

Karaciğer sirozu tedavisinde otolog multipotent mezenkimal stromal kök hücresi uygulanması ve sonuçları Results of applying autologous multipotent mesenchymal stromal stem cells in liver cirrhosis treatment

B.A. AGAYEV 1 , R.M. AGAYEV 1, A.G. POPANDOPULO 2 , R.E. JAFARLI1

1 Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan
2Biostem International Biotechnology Center, V.K.Gusak Institute of Emergency and Reconstructive Surgery (NAMS), Donetsk, Ukraine

Anahtar Kelimeler : Karaciğer sirozu, otolog multipotent mezenkimal stromal kök hücre nakli

Keywords : Liver cirrhosis, autologous multipotent mesencymal stromal stem cell transplantation


ÖZET

Giriş ve Amaç:Karaciğer sirozu sayısındaki artış, yeterli sayıda donor olmaması, post-operatif komplikasyon oranlarının yüksekliği, mortalite oranları yanı sıra malzeme ve teknik yetersizlikler etkili ve uygun tedavi yöntemleri aranmasını grekli kılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, kök hücre nakli ve klinik etkileri bizim dikkatimizi çekmiştir. Bu çalışmanın amacı, karaciğer sirozu sırasında karaciğerin morfo-fonksiyonel durumuna otolog multipotent mezenkimal stromal kök hücre nakli etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Bu deney için 49 beyaz, 150-180 g ağırlıkta, en az 3 aylık ve üzeri (Wistar) fare kullanılmıştır. Allojenik hücreler ile karşılaştırıldığında çok küçük bir immünolojik uyumsuzluk olması nedeniyle otolog multipotent mezenkimal stromal kök hücreler bu deneyler için kullanılmıştır. Deney hayvanlarının hepsinde karaci-ğer sirozu modellenmiştir. Otolog multipotent mezenkimal stromal kök hücre nakli yöntemlerinin etkinliğini karşılaştırmalı bir değerlendirme yapmak için, hayvanlar 2 gruba ayrıldı. Birinci grup portal ven yoluyla otolog multipotent mezenkimal stromal kök hücre implante 23 sıçandan oluşurken; ikinci grup (24 fare), ana karaciğer arteri içine otolog multipotent mezenkimal stromal kök hücre implante edilen hayvanları içermekteydi. Tedavinin etkinliği karaciğerin morfo-fonksiyonel durumu temelinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bulgular:Histomorfolojik ve biyokimyasal muayene sonuçlarının analizi karaciğeretransarteriyal otolog multipotent mezenkimal stromal kök hücre transplantasyonunun intraportal metoda göre daha etkili olduğunu göstermiştir. Bu, II. grup farelerde karaciğer parenkiminin daha etkin şekilde rejenerasyonu, hem de karaciğer fonksiyonlarının daha esnek restorasyonu ile kendini göstermiştir. Sonuç:Elde edilen sonuçlar karaciğer sirozu tedavisinde kök hücre uygulamasının yakın gelecekte organ nakli için alternatif bir tedavi olacağını kanıtlamaktadır


ABSTRACT

Background and Aims:Increase in the number of liver cirrhosis, lack of the sufficient number of donors, high rates of post-operative complications, mortality rates, as well as material and technical shortcomings make search of effective and favorable treatment methods actual. From this point of view, clinical effects of stem cell transplantation captured our attention. The aim of this study is to evaluate the influence of autologous multipotent mesencymal stromal stem cell transplantation on the morphofunctional state of liver during liver cirrhosis. Materials and Methods:For this purpose; experiments were conducted on 49 white male rats (Wistar), 150-180 g weight, minimum of 3 months old. Because they have minimal immunological mismatch in comparison with allogeneic cells, autologous multipotent mesenchymal stromal stem cells were used for the experiments. Liver cirrhosis was modeled in all the experimental animals. To carry out comparative assessment of the effectiveness of the transplantation methods of autologous multipotent mesencymal stromal stem cell, animals were divided into 2 groups. The first group contained 23 rats with autologous multipotent mesencymal stromal stem cell implanted through the portal vein; the second group (24 rats) contained animals with autologous multipotent mesencymal stromal stem cell implanted into the main liver artery. Comparative study of the effectiveness of treatment was carried out based on the morphofunctional state of the liver. Results:The analysis of histomorphologic and biochemical examination results showed higher effectiveness of transarterial transplantation of autologous multipotent mesencymal stromal stem cell into the liver as compared to the intraportal method. It was confirmed by more active regeneration of liver parenchyma, as well as more rapid restoration of functional tests of the liver. Conclusion:Obtained results prove that application of stem cells will be an alternative treatment for organ transplantation in the treatment of liver cirrhosis in the immediate future