TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 13 / 3

Sayfa : 110-112

Makale PDF

Bir taşla üç kuş: Perkütan ve endoskopik yolla aynı seansta biliyer ve enterik metalik stent uygulaması Hitting three birds with one stone: Placement of multiple biliary enteric metallic stents in the same session by percutaneous and endoscopic approach

Nuretdin SUNA 1 , Bülent ÖDEMİŞ 1 , Erkin ÖZTAŞ 1 , Ufuk Barış KUZU 1 , Serkan TORUN 1 , Mehmet YURDAKUL 2 , Ertuğrul KAYAÇETİN 1

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Kliniği, 2 Radyoloji Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler : Malign darlık, çoklu metalik stent


Keywords : Malignant obstruction, multiple metallic stent, gastric cancer


ÖZET

Opere mide kanseri sonrası nüks olan tümörlerin çoğu inoperabl veya palyatif cerrahi için uygun olmamaktadır. Bu hastalarda gelişen malign intestinal ve biliyer darlıklarda palyatif tedavi amacıyla metalik stent yerleştirilmesi artık rutin olarak uygulanmaktadır. Bu yazıda opere mide kanseri nüksüne bağlı malign intestinal ve biliyer darlık gelişen ve aynı seansta endoskopik ve perkütan yol ile 3 adet metalik stent konan bir olguyu sunuyoruz


ABSTRACT

Recurrent tumors following surgery for gastric cancer are largely inoperable and are not suitable for palliative surgery. Metallic stent placement as a palliative therapy is routinely used in patients with malignant intestinal and biliary obstructions. In this report, we present the case of a patient who developed a malignant intestinal and biliary obstruction due to the recurrence of gastric cancer; 3 metallic stents were placed in the same session using an endoscopic and percutaneous approach