TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 14 / 2

Sayfa : 60-63

Makale PDF

Gastroözofageal reflü hastalığının diyabetes mellituslu hastalardaki sıklığı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi The prevalence of gastroesophageal reflux disease and its affect on quality of life in diabetes mellitus patients

Nevzat GÖZEL 1 , Fatih DEMİRCAN 2 , Faruk KILINÇ 3 , Banu ERKALMA ŞENATEŞ 4

1 Özel Çağrı Diyaliz Merkezi İç Hastalıkları Kliniği, Elazığ
2 Özel Çağrı Tıp Merkezi İç Hastalıkları Kliniği, Elazığ
3 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Diyarbakır
4 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır

Anahtar Kelimeler : Diyabetes mellitus, gastroözofageal reflü hastalığı, pirozis, regürjitasyon

Keywords : Diabetes mellitus, gastroesophageal reflux disease, pyrosis, regurgitation


ÖZET

Giriş ve Amaç:Gastroözofageal reflü hastalığının diyabetes mellituslu hastalardaki sıklığı ve gastroözofageal reflü hastalığının diyabetli hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etkisini araştırmak


ABSTRACT

Background and Aims:The aim of our study was to investigate the incidence of gastroesophageal reflux disease symptoms in patients with diabetes mellitus and to assess its effect on quality of life