TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 14 / 3

Sayfa : 101-105

Makale PDF

Erişkin dispeptik hastalarda gastrik bulgular ile hipotirodi ve tiroit otoantikor pozitifliği prevalansı arasındaki İlişki The relationship between gastric findings, hypothyroidism and thyroid autoantibody positivity in adult dyspeptic patients

Oktay ÜNSAL1, Sebahat BAŞYİĞİT2, Ferdane SAPMAZ2, Yasemin ÜNSAL1, Metin UZMAN2, Yaşar NAZLIGÜL2

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1İç Hastalıkları Kliniği, 2Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler : Helicobacter pylori enfeksiyonu, otoimmün tiroidit, gastrik atrofi, gastrik inflamasyon, intestinal metaplazi

Keywords : Helicobacter pylori, autoimmune thyroiditis, gastric atrophy, gastric inflammation, intestinal metaplasia


ÖZET

Giriş ve Amaç: Gastrik hastalıkların iyot metabolizmasını etkileyerek tiroit hastalıklarına neden olabildiği ve Helicobacter pylori enfeksiyonunun otoimmün hastalıkların gelişmesinde rol oynadığı bilinmektedir. Biz bu çalışmada gastrik endoskopik ve histopatolojik bulgular ile hipotiroidi ve tiroit otoantikor pozitifliği prevalansı arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 1 Ocak 2014-31 Mart 2014 tarihleri arasında Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Polikliniği’ne dispeptik şikayetlerle başvuran ve üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılarak gastrik biyopsi alınan 18-75 yaşları arasında kişiler dahil edildi. Katılımcılardan alınan serum örneklerinden tiroit stimüle edici hormon, serbest T3, serbest T4, antitiroit peroksidaz antikoru, anti-tiroglobulin antikoru çalışıldı. Bulgular: Çalışmaya 154 hasta dahil edildi. Tüm çalışma grubunun %89’u (137 kişi) ötiroit ve %11’i (17 kişi) hipotiroit idi. Endoskopik ve histopatolojik bulgularına göre farklı gruplara ayrılmış hastalar arasında hipotiroidi ve tiroit otoantikor pozitifliği saptanan hastaların prevalansı açısından anlamlı fark gözlenmedi (p>0.05). Sonuç: Gastrik hastalıklar ile hipotirodi ve otoimmün tiroit hastalığı prevalansı arasında anlamlı bir ilişki mevcut değildir. Bulguların doğrulanması için daha geniş ölçekli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.


ABSTRACT

Background and Aims: It is known that gastric diseases can lead to thyroid diseases by affecting iodine metabolism. It is also known that Helicobacter pylori infection can trigger autoimmune diseases. In the current study, we aimed to evaluate the association between gastric endoscopic and histopathologic findings with the prevalence of patients with hypothyroidism or thyroid autoantibody positivity. Materials and Methods: Individuals with dyspeptic complaints, between the ages of 18-75, who underwent upper gastrointestinal endoscopy and gastric biopsy at the Ankara Keçiören Training and Research Hospital Gastroenterology Department between 1 January 2014-31 March 2014, were enrolled in the study. Thyroid stimulating hormone, free T3, free T4, anti-thyroid peroxidase antibody and antithyroglobulin antibody were measured from participants’ serum samples. Results: 154 patients were included in the study, 89% (n=137) were euthyroid, 11 % (n=17) hypothyroid. There were no significant differences in terms of prevalence of patients with hypothyroidism or thyroid auto-antibody positivity between individuals who were grouped depending on endoscopic and histopathologic findings (p>0.05). Conclusion: There was no significant relationship between the gastric findings and the prevalence of patients’ hypothyroidism or thyroid autoantibody. There is need for further studies to confirm these findings.