TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 1

Sayfa : 5-10

Makale PDF

İnflamatuvar barsak hastalığında fekal kalprotektinin akut faz reaktanları ve endoskopik aktivite indeksi ile korelasyonu ve hastalık şiddetine göre fekal kalprotektin düzeylerinin karşılaştırılması Correlation of fecal calprotectin with acute phase reactants and endoscopic activity index and comparison of fecal calprotectin levels according to disease severity in inflammatory bowel disease

Serkan İPEK1, Cem ÇEKİÇ1, Elif SARITAŞ YÜKSEL1, M. Eren KALENDER2, Zeynep Zehra GÜMÜŞ2, Mahmut ARABUL1, Emrah ALPER1, Belkıs ÜNSAL1

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

Anahtar Kelimeler : Fekal kalprotektin, inflamatuvar barsak hastalığı

Keywords : Fecal calprotectin, inflammatory bowel disease


ÖZET

Giriş ve Amaç: İnflamatuvar barsak hastalığında inflamasyonu gösteren serum parametrelerindeki yükseklik, mukozal inflamasyona her zaman eşlik etmeyebilir. Bu durum araştırmacıları fekal markerlara yönlendirmiştir. Bunlar içinde en sık kullanılan fekal kalprotektinin subklinik mukozal inflamasyonu tespit edebildiği ve relapsı olan hastaları daha erken tanımlayabildiği gösterilmiştir. Çalışmamızda, inflamatuvar barsak hastalığında fekal kalprotektinin lökosit sayısı, C-reaktif protein, eritrosit sedimentasyon hızı ve endoskopik aktivite indeksiyle korelasyonunu değerlendirmeyi, ayrıca farklı hastalık şiddeti olan gruplar arasında fekal kalprotektin düzeylerini karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Aktif inflamatuvar barsak hastalığı olanlarda fekal kalprotektin, C-reaktif protein, eritrosit sedimentasyon hızı, lökosit sayısı ve endoskopik aktivite indeksi bakılarak, fekal kalprotektinin diğer parametrelerle korelasyonu değerlendirildi. Ayrıca hastalar hastalık aktivitesine göre hafif, orta ve şiddetli olarak ayrılarak gruplar arasında fekal kalprotektin düzeyleri karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 40 ülseratif kolit, 25 Crohn hastası olmak üzere toplam 65 hasta dahil edildi. Fekal kalprotektinin ülseratif kolit hastalarında sadece eritrosit sedimentasyon hızı ile korele olduğu saptandı. Crohn hastalarında ise fekal kalprotektinin diğer tüm parametrelerle korele olduğu görüldü. Hastalık şiddetine göre gruplar arasında fekal kalprotektin düzeyleri açısından anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Çalışmamızda, inflamatuvar barsak hastalığında fekal kalprotektin düzeyleri açısından farklı hastalık şiddetine sahip gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. Bu konuda daha büyük çalışmalara ve yeni noninvaziv testlere ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.


ABSTRACT

Background and Aims: Serum inflammatory markers do not always correlate with mucosal inflammation in inflammatory bowel diseases. This situation directed researchers to fecal inflammatory markers. Calprotectin, the most common marker of fecal markers, can determine subclinical mucosal inflammation and the relapsed patients earlier. So, in this study, we aimed to evaluate the correlations of fecal calprotectin, white blood cell count, C-reactive protein, erythrocyte sedimentation ratio and endoscopic activity index. We also aimed to compare the calprotectin levels of the groups with different disease activity. Materials and Methods: We examined the patients with active disease and recorded their endoscopic activity indexes and the levels of fecal calprotectin, CRP, ESR and white blood cell count. We evaluated the correlations of these variables above. The patients classified in 3 groups due to mild, moderate and severe disease activity. Calprotectin levels of these groups were also compared. Results: Totally 65 patients (40 patients with ulcerative colitis and 25 patients with Crohn’s disease) were included in this study. In ulcerative colitis patients, only fecal calprotectin was correlated with ESR. On the other hand, fecal calprotectin was correlated with all of other variables in Crohn’s disease patients. Fecal calprotectin levels showed no statistically significant difference between the groups with different disease activity. Conclusion: In this study, we could not demonstrate a relationship between fecal calprotectin levels and the groups due to disease activity. Further researches with larger sample size and new non-invasive tests are needed.