TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 1

Sayfa : 11-15

Makale PDF

Naif kronik hepatit B hastalarında lamivudin tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi The evaluation of lamivudine treatment results in naive chronic hepatitis B patients

Galip Muzaffer ÖZDEMİR1, Yasir Furkan ÇAĞIN2, Yüksel SEÇKİN2, Oğuzhan YILDIRIM2, Yılmaz BİLGİÇ2, Mehmet Ali ERDOĞAN2, Yahya ATAYAN2

Besni Devlet Hastanesi, 1İç Hastalıkları Kliniği, Adıyaman İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Malatya

Anahtar Kelimeler : Kronik Hepatit B, lamivudin, HBV DNA

Keywords : Chronic hepatitis b, lamivudine, hepatitis B virus DNA


ÖZET

Giriş ve Amaç: Çalışmamızda lamivudin kullanan naif kronik hepatit B’li hastalarda viral supresyon oranlarını retrospektif olarak belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza lamivudin kullanan 40 naif kronik hepatit B hastası dahil ettik. Hastalarda alanin aminotransfeaz, aspartat aminotransferaz, ve hepaptit B DNA düzeyini araştırdık. Başlangıç, 3. ve 6. aydaki hepatit B DNA, alanin aminotransfeaz ve aspartat aminotransferaz düzeylerini karşılaştırdık. Bulgular: Lamivudin tedavisi alan hastaların tedavi öncesi, 3. ay ve 6. ayındaki hepatit B DNA düzeyleri ve alanin aminotransfeaz ve aspartat aminotransferaz ortalamaları karşılaştırıldı. Özellikle tedavi öncesi ile tedavinin 6. ay düzeyleri karşılaştırıldığında, düşüş hızları arasında istatiksel olarak anlamlı fark vardı ( p < 0.05 ). Tedavinin 3. ayında hastaların hepsinde 1 log10’dan daha fazla düşüş mevcuttu. Primer cevapsız hasta saptanmadı. Tedavinin 3.ayında 28 hastada (%70) tam cevap saptandı.10 hastada (%25) parsiyel cevap, 2 hastada (%5) yetersiz cevap olduğu saptandı. Çalışmaya dahil edilen hastaların tedavi öncesi ve tedavinin 6. ayındaki HbsAg ve Anti-HBsAg durumları karşılaştırıldı. Tedavi öncesi hastaların tamamında Anti-HBs negatifti. Hastaların 6. ay takiplerinde 1 hastada Anti-HBs serokonversiyonu geliştiği gözlendi. Lamivudin tedavisi alan hastaların tedavi öncesi ve tedavinin 6. ayındaki HBeAg durumları kaşılaştırıldı. Tedavi öncesi 4 hastada HBeAg pozitif olan hastaların 6. aydaki takiplerinde 2 hastada Anti-HBeAg serokonversiyonu saptandı. Sonuç: Çalışmamızda tedavi sonunda, sonuçları değerlendirildiğinde çalışmaya dahil edilen hastaların bir kısmında istenilen düzeyde cevap elde edilemedi. Bu durum, lamivudin kullanımında direncin önemli ve ciddi bir sorun olduğunu göstermektedir.


ABSTRACT

Background and Aims: We aimed to study, viral suppression rates in patients with in naive chronic hepatitis B infection retrospectively. Materials and Methods: We reviewed 40 naive chronic hepatitis B patients and compared hepatitis B virus DNA, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase levels at 3 and 6 months after the start of lamivudin treatment. Results: We compared pretreatment, third and sixth month levels of hepatitis B virus DNA and transaminases. Hepatitis B virus DNA and transaminases levels of patients at sixth month were significantly lower than pretreatment levels (p <0,05). At third month, hepatitis B virus DNA level dropped more than 1 log10. There were non unrespondes patient at third month. At sixth month 28 patients insufficient response. HBsAg and Anti-HBsAg status of study patinets was also compared. All of the patients were negative for Anti-HBsAg at the beginning. At sixth mounth 1 patient became Anti-HBsAg positive serologically. HBsAg status of study patients at the beginning and sixth mounths were compared two out of 4 HBeAg positive patinets became serologically Anti-HBeAg positive at sixth month of treatment. Conclusion: In our study, when the results were evaluated end of the study, in some of the patients included in the study, was not obtained the desired level of response. This condition showed to us that lamivudine resistance a significant and serious problem.