TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 1

Sayfa : 25-27

Makale PDF

Ülseratif kolitli hastada oksipital infarkta bağlı akut görme alanı defekti Acute visual field defect depending on occipital infarction in a patient with ulcerative colitis

Kadir ÖZTÜRK1, Hakan DEMİRCİ1, Yakup AKSOY2, Hakan AKGÜN3

Departments of 1Gastroenterology, 3Neurology, Gülhane School of Medicine, Ankara 2Department of Ophthalmology, Cyprus Military Hospital, Cyprus

Anahtar Kelimeler : Ülseratif kolit, tromboembolik komplikasyonlar, görme alanı defekti

Keywords : Ulcerative colitis, thromboembolic complications, visual field defect


ÖZET

examinaÜlseratif kolit etyolojisi bilinmeyen, kolonun kronik ve diffüz mukozal inflamasyonuyla karakterize inflamatuvar barsak hastalığıdır. Tromboembolik komplikasyonlar ülseratif kolit hastalarında görülebilir. Biz burada oksipital infarkta bağlı akut görme kaybı şikayetiyle başvuran, yeni tanı konulmuş ülseratif kolit hastasını sunuyoruz. Hastaya antiplatelet ve mesalazin tedavisi başlandı. Tedavi sonrası görme kaybı şikayetleri ve görme alanı testindeki ortalama sapma azaldı. Sonuç olarak, oksipital infarkta bağlı akut görme kaybı, inflamatuvar barsak hastalıklarında çok nadir görülen bir komplikasyondur.


ABSTRACT

Ulcerative colitis is an inflammatory bowel disease of unknown etiology characterized by chronic, diffuse mucosal inflammation of the large bowel. Thromboembolic complications can be seen in patients with ulcerative colitis. We presented here a newly diagnosed case of ulcerative colitis that was admitted with acute visual loss due to occipital infarction. Antiplatelet and mesalazine therapy was admitted. After treatment the complaint of visual field problem and mean deviation of visual field test was reduced. In conclusion, the acute visual field defect depending on occipital infarction is a very rare complication of inflammatory bowel disease.