TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 2

Sayfa : 45-49

Makale PDF

İnflamatuvar barsak hastalığında düşük kemik mineral dansitesi sıklığı ve etkileyen faktörler Incidence of low bone mineral density and contributing factors in inflammatory bowel disease

Ferda AKBAY HARMANDAR1, Hasan CAN 2, Ayhan Hilmi ÇEKİN 1, Seyit UYAR2

Departments of 1Gastroenterology and 2Internal Disease, Antalya
Training and Research Hospital, Antalya

Anahtar Kelimeler : Ülseratif kolit, Crohn hastalığı, kemik mineral yoğunluğu

Keywords : Ulserative colitis, Crohn disease, bone mineral density


ÖZET

Giriş ve Amaç: İnflamatuvar barsak hastalığı ülseratif kolit ve Crohn hastalığı adı altında temelde 2 formu kapsayan remisyon ve alevlenmelerle seyreden gastrointestinal sistemin kronik enfeksiyöz olmayan inflamatuvar hastalığıdır. İnflamatuvar barsak hastalarında kemik mineral yoğunluğunun azaldığı tespit edilmiştir. Bu azalmanın mekanizması tam anlaşılmamış olmakla birlikte multifaktöriyel olduğu belirtilmektedir. Çalışmamızın amacı inflamatuvar barsak hastalarında kemik mineral yoğunluğundaki azalmayı etkileyen faktörleri değerlendirilerek ülseratif kolit ve Crohn hastalığı’nı kemik mineral yoğunluğu açısından karşılaş- tırmaktır.


ABSTRACT

Background and Aims: Inflammatory bowel disease is a chronic, non-infectious disease of gastrointestinal tract that chracterized by remissions and exacerbations under the name of ulcerative colitis and Crohn’s disease. Decreased bone mineral density is identified in inflammatory bowel disease. The mechanism of this decrease is not exactly understood but it is reported as multifactorial. The aim of our study is to compare ulcerative colitis and Crohn’s disease, in terms of bone mineral density by evaluating the factors of the decrease in bone mineral density in inflammatory bowel disease