TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 2

Sayfa : 59-71

Makale PDF

Mezenterik arteriyel varyasyonların multi dedektör bilgisayarlı tomografik anjiyografi ile değerlendirilmesi Evaluation of mesenteric arterial variations with multi-detector computed tomographic angiography

Ruşen ACU1, Ceren Çınar ŞAHİNALP1, Murat Bülent KÜÇÜKAY2, Leyla ACU3, Sarper ÖKTEN1, Erkan PARLAK4, Aysel TÜRKVATAN1

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 1Radyoloji Kliniği, 4Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Özel Lokman Hekim Hastanesi, 2Dahiliye Bölümü, Sincan, Ankara
Erbaa Devlet Hastanesi, 3Radyoloji Kliniği, Erbaa, Tokat

Anahtar Kelimeler : MDBT, mezenterik arter, varyant anatomi

Keywords : Multi-detector computed tomography, mesenteric artery, variant anatomy


ÖZET

Giriş ve Amaç: Mezenterik arteriyel varyasyonlar toplumda oldukça sıktır. Çölyak arter, hepatik arter ve süperior mezenterik arter ile ilgili bu varyasyonların majör abdominal cerrahi öncesi bilinmesi oldukça önemlidir. Çalışmamızın amacı abdominal multi dedektör bilgisayarlı tomografi incelemesi yapılan geniş bir hasta popülasyonunda çölyak arter, hepatik arter, süperior mezenterik arter ve inferior mezenterik arter anatomisindeki varyasyonları saptamaktır.


ABSTRACT

Background and Aims: Mesenteric arterial variations are frequently observed in the population. Being aware of the variations related to the celiac artery, hepatic artery, and superior mesenteric artery is very important in cases that undergo major abdominal surgery. The aim of this study was to determine the prevalence of variations observed in the anatomy of the celiac artery, hepatic artery, superior mesenteric artery, and inferior mesenteric artery by screening a large patient population who underwent abdominal multi-detector computed tomography angiography.