TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 3

Sayfa : 106-110

Makale PDF

Üst gastrointestinal obstrüksiyonunun nadir bir nedeni: Süperior mezenterik arter sendromu; çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları A rare cause of upper gastrointestinal obstruction: Superior mesenteric artery syndrome; multidetector computed tomography findings

Hakan ARTAŞ1, İzzet ÖKÇESİZ1, Mehmet YALNIZ2

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Radyoloji Anabilim Dalı, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Elazığ

Anahtar Kelimeler : Süperior mezenterik arter sendromu, bilgisayarlı tomografi, ileus

Keywords : Superior mesenteric artery syndrome, computed tomography, ileus


ÖZET

Giriş ve Amaç:Süperior mezenter arter sendromu, üst gastrointestinal obstrüksiyonun nadir bir nedenidir. Bu sendrom, aorta ile süperior mezenter arter arasındaki mesafenin daralması sonucu duodenum üçüncü parçasının kompresyonu ile karakterizedir. Bu çalışmanın amacı süperior mezenter arter sendromunun çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları- nı tanımlamaktır. Gereç ve Yöntem: Süperior mezenter sendromunun klinik semptomları ve doğrulayıcı bilgisayarlı tomografi bulguları olan sekiz olgu çalışmaya dahil edildi. Multiplanar ve üç-boyutlu çok kesitli bilgisayarlı tomografi görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi ve aortomezenterik açı ve aortomezenterik mesafe ölçüldü. Bulgular: Abdominal bilgisayarlı tomografi incelemelerimizdeki süperior mezenter arter sendromu sıklığı %0,036 olarak saptandı. Tüm olgularda çok kesitli bilgisayarlı tomografide duodenum üçüncü kesiminde aort ile süperior mezenter arter arasında ani daralma ve proksimal duodenum ile midede dilatasyon izlendi. Sagittal ve aksiyal görüntüler aortomezenterik açıda (olgulardaki ortalama açı 13,8 derece, sınırlar 5-25 derece) ve aortomezenterik mesafedeki (olgulardaki ortalama 3,8 mm sınırlar 2,9-7,5 mm) daralmayı gösterdi.Sonuç: Çok kesitli bilgisayarlı tomografi, süperior mezenter arterin yaptığı duodenal kompresyonun direk gö- rülmesini sağlar ve süperior mezenter arter sendromundaki bilgisayarlı tomografi kriterleri olan aortomezenterik açı ve mesafedeki azalmayı doğrulamada kullanılabilir.


ABSTRACT

Background and Aims: Superior mesenteric artery syndrome is a rare cause of upper gastrointestinal obstruction. This syndrome is characterized by compression of the third portion of the duodenum due to narrowing of the space between the superior mesenteric artery and the aorta. The aim of this study was to describe the multidetector computed tomography findings of superior mesenteric artery syndrome. Materials and Methods: Eight patients with clinical symptoms and correlative computed tomography evidence of superior mesenteric artery syndrome were included in this study. Axial, multiplanar, and three-dimensional multidetector computed tomography images were retrospectively reviewed, and the aortomesenteric angle and aortomesenteric distance were measured. Results: The frequency of superior mesenteric artery syndrome was found to be 0.036% in our abdominal computed tomography scans. In the eight patients, multidetector computed tomography demonstrated gastric and proximal duodenal dilatation with abrupt narrowing of the third portion of the duodenum between the aorta and superior mesenteric artery . Sagittal and axial images demonstrated decreased aortomesenteric angle (mean 13.8°, range 5–25°) and distance (mean 3.8 mm, range 2.9–7.5 mm) in all the eight patients. Conclusion: Multidetector computed tomography enables direct visualization of the duodenal compression by the superior mesenteric artery, which can be used to confirm the computed tomography criteria of decreased aortomesenteric angle and distance in superior mesenteric artery syndrome.