TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 3

Sayfa : 123-124

Makale PDF

Ülseratif kolit zemininde anemi: Bazen farklı düşünmek gerekir Anemia in a patient with ulcerative colitis: We should sometimes think outside the box

Öykü TAYFUR YÜREKLİ 1, Naciye Şemnur BÜYÜKAŞIK2, Fatma Ebru AKIN 2, Sedef KURAN 3, Orçun YALAV4, Osman ERSOY1

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 3Gastroenteroloji Bilim Dalı, 4Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Adana

Anahtar Kelimeler : Ülseratif kolit, otoimmün hemolitik anemi, splenektomi

Keywords : Ulcerative colitis, autoimmune hemolytic anemia, splenectomy


ÖZET

Ülseratif kolit hastalarında en sık anemi nedeni demir eksikliği olmakla birlikte vitamin eksiklikleri, kullanılan immünsupresiflere bağlı anemi de görülebilir. Otoimmün hemolitik anemi eritrositlere karşı üretilen otoantikorlar sonucu gelişen nadir bir hastalıktır. İdiyopatik veya sekonder olabilir (lenfoproliferatif hastalıklar, sistemik lupus eritematozus, ülseratif kolit, enfeksiyon, tümörler). İnflamatuvar barsak hastalığı zemininde otoimmün hemolitik anemi tedavisi genellikle zor olan bir durumdur.


ABSTRACT

Anemia in ulcerative colitis is most frequently caused by iron deficiency. Vitamin deficiencies and immunosuppressive therapy may also play a role in the etiology of anemia. Autoimmune hemolytic anemia is a rare disorder that develops in response to autoantibodies against erythrocytes. It can be either idiopathic or secondary (lymphoproliferative disorders, systemic lupus erythematosus, ulcerative colitis, infections, tumors). Autoimmune hemolytic anemia treatment in patients with inflammatory bowel disease usually presents a challenge.