TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 3

Sayfa : 125-126

Makale PDF

Kardiyada kitleyle kendini gösteren mide tüberkülozu olgus A case with gastric tuberculosis presented as tumor located in the cardia

Hüseyin KAÇMAZ, Elif Tuba TUNCEL, Muhsin KAYA

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Diyarbakır

Anahtar Kelimeler : Tüberküloz, ekstrapulmoner, mide

Keywords : Tuberculosis, extrapulmonary, stomach


ÖZET

Tüberküloz enfeksiyonunda mide tutulumu oldukça nadir olup, genellikle akciğer tüberkülozuna sekonder veya immün yetmezlik durumlarında ortaya çıkar. Burada başka organda aktif tüberkülozu olmayan, yutma güçlüğü ve göğüs ağrısıyla kliniğimize müracaat eden, kardiyada malign kitle ön tanısıyla cerrahiye verilen; ancak, alınan frozen biyopside tüberküloz tanısı konulan ve tedavi sonrası tamamen düzelen vaka sunulmuştur.


ABSTRACT

Gastric involvement in tuberculosis infection is very uncommon, and it is usually associated with pulmonary tuberculosis or immune deficiency conditions. A patient without known active tuberculosis was admitted to our clinic for evaluation of dysphagia and chest pain. She then underwent surgery for tumor located in the cardia. Frozen biopsy of the tumor was compatible with tuberculosis. Complete improvement was observed after anti-tuberculosis therapy.