TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 16 / 3

Sayfa : 97-100

Makale PDF

Karabük ilinde çocuk hastalarda hepatit A, B ve C seroprevalansı Seroprevalence of HAV, HBV, and HCV in pediatric patients in Karabük province

Erkan DOĞAN 1, Eylem SEVİNÇ2, Cüneyt KURU 3

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı, 3Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Karabük

Anahtar Kelimeler : Çocuk, HAV, HBV, HCV, seroprevalans

Keywords : Children, HAV, HBV, HCV, seroprevalence


ÖZET

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada Karabük ilindeki çocuklarda Hepatit A, B ve C seroprevalansını saptamayı amaçladık.Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma, Ocak 2015–Aralık 2016 tarihleri arasında çocuk polikliniğimize farklı şikayetlerle başvurmuş 0-18 yaş grubu çocuklarda ger- çekleştirildi. Çalışmaya alınan çocuklar 0-1 yaş, 2-6 yaş ve 7-18 yaş olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Çocuklardan alınan kan örneklerinde anti-HAV IgM, anti-HAV IgG, HBsAg, anti-HBs ve anti-HCV değerleri Enzyme-Linked Immunosorbend Assay yöntemi ile test edildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 2024 hastanın 785’i (%38,8) kız, 1.239’u (%66,2) erkekti. Hastaların yaşları 0 ile 18 arasında olup, yaş ortalaması 10,24±4,71 yıl idi. anti-HAV IgM pozitifliği %6,5 ve anti-HAV IgG pozitifliği %28 olarak saptandı. Hastaların HBsAg, anti-HBs ve anti-HCV seropozitiflikleri; sırasıyla %0,2, %61,1 ve %0,1 olarak saptandı.Sonuç: İlimiz ve çevresinde daha önce hepatit A, B ve C seropozitifliğini gösteren çalışma yoktur. Ülkemizde hepatit A enfeksiyonunun serolojik prevalansı coğrafik bölgeler arasında değişkenlik göstermektedir. İlimizdeki düşük tespit ettiğimiz hepatit A seroprevalansı su ve yiyecek hijyeninin iyi kontrol edilmesiyle ilişkilendirilebilir. Çalışmamızdaki hepatit B ve hepatit C seroprevalans oranları, ülkemizdeki genel nüfus oranlarıyla uyumludur.


ABSTRACT

Background and Aims: In this study, we aimed to investigate hepatitis A, B, and C seroprevalence in children. Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out between January 2015 and December 2016 in children aged 0–18 years who applied for routine child examination to our pediatric clinic. The children were divided into 3 groups: 0–1 years, 2–6 years, and 7–18 years. Blood samples were taken from children, and anti-HAV IgM, anti-HAV IgG, HBsAg, anti-HBs, and anti-HCV were determined in each sample using enzyme-linked immunosorbent assay method. Results: A total of 2024 patients were enrolled in the study, out of which 785 (38.8%) were women and 1239 (66.2%) were men. The mean age was 10.24±4.71 years. Anti-HAV IgM and anti-HAV IgG were detected in 6.5% and 28% of the patients, respectively. On the other hand, 0.2%, 61.1%, and 0.1% of patients were detected seropositive for HBsAg, anti-HBs, and anti-HCV, respectively. Conclusion: There is no previous study showing hepatitis A, B, and C seroprevalence in our province and its surrounding area. The seroprevalence rates of hepatitis A vary geographically in the country. The low hepatitis A seroprevalence rate may be associated with the good level of food and water hygiene in the province. In our study, HBV and HCV seroprevalence rates are comparable to the general population