TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 17 / 1

Sayfa : 21-27

Makale PDF

Özofagustan rektuma gastrointestinal lipomların çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları MDCT findings on gastrointestinal tract lipomas located along the esophagus to the rectum

Berat ACU

Department of Radiology, Osmangazi University, School of Medicine, Eskişehir

Anahtar Kelimeler : Lipom, çok kesitli bilgisayarlı tomografi, gastrointestinal sistem

Keywords : Lipoma, multidedector computed tomography, gastrointestinal


ÖZET

Giriş ve Amaç: Gastrointestinal sistemde değişik lokasyonlarda saptanan submukozal lipomların çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulgularını değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 2007-2016 tarihleri arasında gastroenteroloji ve genel cerrahi kliniklerinden değişik nedenlerle gönderilen ve abdomen bilgisayarlı tomografisi çekilen 47 hasta dahil edildi. Hastaların 21’i erkek, 24’ü kadın idi. Ortalama yaş 62,64 ± 11.82 (medyan 69.5, aralık 37-81) idi. Hastaların başlıca şikayeti abdominal ağrı, distansiyon, halsizlik ve kabızlıktı. Bütün hastalar kontrastlı veya kontrastsız çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildi. Gö- rüntüler 64 kesitli çok kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı ile elde edildi. Hounsfield ünitesi olarak kitlelerin dansite ölçümleri yapıldı ve çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları özetlendi.Bulgular: Toplam 47 hastada lipoma saptandı. Özofagusta 1 (%2.1), midede 4 (%8.5), duedonumda 2 (%4.2), jejenumda 5 (%1.0), ileumda 3 (%6.3), çekumda 9 (%19.1), çıkan kolonda 9 (%19.1), transvers kolonda 4 (%8.5), inen kolonda 5 (%1.0), sigmoid kolonda 4 (%8.5) ve rektumda 1 (%2.1) lipom olgusu vardı. Lipomaların ortalama Hounsfield dansite değeri -93±10,5 (median 85, aralık -70 ile -100) idi. Ortalama en büyük tümör çapı 23 mm ± 18. 5 (median 20, aralık 12 ile 50 mm) idi. Tüm lezyonlar submukozal yerleşimli idi. Sonuç: Gastrointestinal trakt lipomaları özefagustan rektuma kadar herhangi bir yerde izlenebilir. Çok kesitli bilgisayarlı tomografi tanı, lokalize etme ve tanımlama açısından endoskopik biyopsinin minimal ya da hiç yardımı olmaksızın faydalı bir görüntüleme yöntemidir.


ABSTRACT

Background and Aims: To evaluate the multidedector computed tomography findings of gastrointestinal lipomas in various locations. Materials and Methods: This study included 45 patients who were referred from the gastroenterology or surgery department over the period of 2007 to 2016. The patients were referred for detailed abdominal examination for various reasons and symptoms. Among the included patients, 21 were males and 24 were females. The mean age of the patients was 62.64±11.82 (median 69.5, range 37-81). The main complaints of the patients were abdominal pain, abdominal distension, tiredness, and constipation. All patients were examined through enhanced or nonenhanced multidedector computed tomography. Images were acquired with 64-slice multidedector computed tomography. The densities of the masses were measured in Hounsfield units, and the detailed multidedector computed tomography findings of the masses were summarized.Results: Lipomas were found in 47 patients. Lipomas of the esophagus, stomach, duedonum, jejenum, ileum, and caecum were found in 1 (2.1%), 4 (8.5%), 2 (4.2%), 5 (1.0%), 3 (6.3%), and 9 (19.1%) patients, respectively. Lipomas of the ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, and rectum were found in 9 (19.1%), 4 (8.5%), 5 (1.0%), 4 (8.5%), and 1 (2.1%) patients, respectively. The lipomas had a mean Hounsfield unit density of−93±10.5 (median 85, range−70-−100). The maximum mean diameter of the lipomas was 23 mm ± 18. 5 (median 20, range 12-50 mm). All lesions were submucosal in location.Conclusion:Lipomas may be located anywhere along the gastrointestinal tract and may be found from the esophagus to the rectum. Multidedector computed tomography is a useful tool for the diagnosis, location, and definition of lesions and does not require or requires minimal assistance from endoscopic biopsy.