TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 / 2

Sayfa : 76-79

Makale PDF

Tip 2 diabetes mellitus ve hepatosteatoz Type 2 diabetes mellitus and hepatosteatosis

Mesut ÖZKAYA1, Berrin DEMİRBAŞ1, Cavit ÇULHA1, Ayşegül ALTUNKESER2, Erman ÇAKAL1, Aydın ÇİFTÇİ3, Rüştü SERTER1, Yalçın ARAL1

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği1, Radyoloji Kliniği2, Dahiliye Kliniği3

Anahtar Kelimeler : Diabetes mellitus tip 2, hepatosteatoz, obezite

Keywords : Diabetes mellitus type 2, hepatosteatosis, obesity


ÖZET

Giriş ve amaç: Diabetes mellitus, anormal karaciğer enzim yüksekliği, hepatosteatoz ve nadiren siroza kadar gidebilen karaciğer hasarına neden olabilmektedir. Bu çalışmada tip 2 diabetes mellitus ile hepatosteatoz arasındaki ilişki araştırıldı. Gereç ve yöntem: 12’si erkek 68’i kadın 80 tip 2 diabetik hasta çalışmaya alındı. Beden kitle indeksi (BKİ), açlık ve tokluk kan şekeri, HbA1c, total kolesterol, LDL, HDL kolesterol, trigliserid ve yüzde yağ oranı ölçüldü. Hastalar diabetik mikrovasküler komplikasyonlar açısından incelendiler. Hepatosteatoz varlığı ultrasonografi ile değerlendirildi. Bulgular: 44 (% 52) hastada diabetik mikrovasküler komplikayon tespit edildi. 80 tip 2 diabetik hastanın 75’inde hepatosteatoz tespit edildi. 34 hastada 1. derecede, 25 hastada 2. derecede, 16 hastada 3. derecede hepatosteatoz saptandı. Tip 2 diabetik hastalarda hepatosteatoz derecesi ile hastaların BKI’i arasında ilişki tespit edilmezken diabet süresi ile hepatosteatoz derecesi arasında istatistiksel anlamlı pozitif korelasyon gözlenmiştir (r=0.76, p<0.001). Sonuç: Bu sonuçlar, diabetes mellitusun hepatosteatoz ile direk ilişkili olduğunu desteklemektetir.


ABSTRACT

Background and aims: Diabetes can cause abnormal liver functions which can present as elevated liver enzymes, hepatosteatosis and even cirrhosis. The purpose of this study was to identify the significance and clinical correlation of steatosis in patients with type 2 diabetes mellitus. Material and methods: Eighty type 2 diabetic patients (12 men, 68 women) were included in this study. Body mass index (BMI), fasting and postprandial blood glucose, HbA1c, total cholesterol, LDL and HDL cholesterol, triglycerides and fat percentage were measured. Diabetic microvascular complications were also evaluated. The presence of steatosis in type 2 diabetic patients was evaluated by ultrasound. Results: Forty-four (52% ) patients had diabetic microvascular complications. Seventy-five of the diabetic patients had hepatosteatosis (34 with grade 1 hepatosteatosis, 25 with grade 2 hepatosteatosis, 16 with grade 3 hepatosteatosis). There was no significant positive correlation between hepatosteatosis grade but BMI and there was a significant correlation between diabetes age and hepatosteatosis grade (r=0.76, p<0.001). Conclusions: These results suggest that diabetes mellitus is directly related to hepatosteatosis.