TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 1 / 1

Sayfa : 36-40

Makale PDF

Karaciğer tümörlerinin tedavisinde radyofrekans ablasyon Radiofrequency ablation in the treatment of liver tumors

Cüneyt AYTEKİN1, Ali FIRAT1, Fatih BOYVAT1, A. Muhteşem AĞILDERE1, Sedat BOYACIOĞLU2

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı1 ve Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Ankara

Anahtar Kelimeler : Karaciğer, tümör, tedavi, termal ablasyon, radyofrekans

Keywords : Liver, malignancy, treatment, thermal ablation, radiofrequency.


ÖZET

Malign karaciğer tümörlerinin tedavisinde cerrahi rezeksiyon en etkili tedavi yöntemidir. Ancak hastaların yaklaşık %70’inde lezyonun büyüklüğü ve lokalizasyonu ile hastanın diğer sağlık faktörlerine bağlı olarak cerrahi uygulanamamaktadır. Bu sınırlamalar, intra-arterial kemoembolizasyon, perkütan etanol enjeksiyonu, interstsiyel lazer, mikrodalga ve radyofrekans termal ablasyon gibi daha az invaziv tedavi yöntemlerinin gelişmesine yol açmıştır. Bunlar içerisinde en ümit verici olanı radyofrekans ablasyondur. Bu yöntemin; hasta yatışını gerektirmemesi, minimal invaziv oluşu, rekürrens ya da rezidü durumunda kolaylıkla tekrarlanabilir oluşu gibi mevcut diğer yöntemlere çeşitli üstünlükleri bulunmaktadır.


ABSTRACT

Surgical removal of malignant liver tumors is considered to be the most effective treatment for liver cancer. However, approximately 70% of patients cannot have this surgery due to the size or location of the tumors or other health factors. These limitations have led to the development of less invasive procedures, including intra-arterial chemoembolization, percutaneous ethanol injection, interstitial laser, microwave and radiofrequency thermal ablation. The most promsing of these new techniques is radiofrequency ablation which has the following advantages over existing conventional therapies: it is an outpatient procedure, is minimally invasive and can be repeated when necessary to treat a residual or recurrent tumor.