TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 / 3

Sayfa : 134-137

Makale PDF

Kronik rekürren ITP ve Crohn Hastalığı birlikteliği olan bir olgu The association of chronic recurrent immune thrombocytopenic purpura and crohn’s disease: A case report

Zarife KULOĞLU1, Aydan KANSU1, Fulya DEMİRÇEKEN1, Talia İLERİ2, Mehmet ERTEM2, Nurten GİRGİN1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Hematoloji Bilim Dalı2, Ankara

Anahtar Kelimeler : İmmun trombositopenik purpura, inflamatuvar barsak hastalığı, Crohn hastalığı, çocukluk çağı

Keywords : Immune thrombocytopenic purpura, inflammatory bowel disease, Crohn’s disease, children


ÖZET

beİnflamatuvar barsak hastalığı ve immun trombositopenik purpura (ITP) birlikteliği çok nadir bildirilmiştir. Kronik ITP tanısı alan ve izlemde Crohn hastalığı gelişen bir hasta sunuyoruz. Beşbuçuk yaşındaki erkek hasta bir yıldır devam eden karın ağrısı, günde 7-10 kez sulu, mukuslu dışkılama, kendiliğinden geçen artrit, kilo kaybı yakınması ile kliniğimize başvurdu. Radyolojik, endoskopik ve histopatolojik bulguları Crohn hastalığı ile uyumlu bulundu ve steroid ve mesalamin tedavisine başlandı. Bir yıl sonra bacaklarda morarma nedeni ile ikinci kez yatırıldı. Trombositopeni, kemik iliğinde megakaryosit artışı ile ITP rekürrensi olarak değerlendirildi, metilprednizolon, IVIG, anti D globülin verildi. Medikal tedaviye dirençli ITP nedeni ile splenektomi planlandı. Hasta halen mesalamin tedavisi almaktadır ve ITP ataklarının olduğu dönemde Crohn hastalığı kontrol altındadır. İnflamatuvar barsak hastalığı ile ITP patogenezinde immun disregülasyon rol oynamaktaysa da immunolojik hipotezler iki hastalık arasındaki ilişkiyi açıklamada yetersiz kalmaktadı r. ITP’li hastalarda tekrarlayan ishal, artrit ve demir eksikliği anemisi, uzamış rektal kanamanın inflamatuvar barsak hastalığı açısından uyarıcı olması gerektiğini vurgulamak istedik.


ABSTRACT

The association of immune thrombocytopenic purpura (ITP) and inflammatory bowel disease (IBD) is rarerly reported. Here we describe a case who was previously diagnosed as ITP and developed Crohn’s disease thereafter. A 5.5-year-old-boy was admitted to our hospital with a oneyear history of abdominal pain, watery diarrhea, weight loss and spontaneously recovered arthritis. He was diagnosed as Crohn’s disease based on radiological, endoscopical and histological findings and treatment was started with steroid and mesalamine.One year after his initial presentation, he was hospitalized again with purpura on his lower extremities. It was regarded as recurrent ITP with thrombocytopenia and increased megakaryocytes in bone marrow aspiration; splenectomy was planned due to refractory thrombocytopenia. Further studies are required to discover pathogenesis of this association. We emphasize that recurrent diarrhea, arthritis and iron deficiency anemia should raise suspicion of IBD in a patient with ITP.