TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 / 3

Sayfa : 142-145

Makale PDF

Çölyak arter kompresyon sendromu Coeliac artery compression syndrome

Özgür OKTAY, Ahmet MEMİŞ, Mustafa PARILDAR, İsmail ORAN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler : Çölyak arter kompresyon sendromu, anjiyografi

Keywords : Celiac artery compression syndrome, angiography


ÖZET

Median arkuat ligaman kompresyon sendromu olarak da adlandırılır. Diaframı n median arkuat ligamanının çölyak trunkusun proksimaline bası- sına sekonder oluşan gastrointestinal iskemiyle karekterizedir. Genellikle olgular asemptomatiktir ve anjiyografik olarak saptanırlar. Bunun nedeni çölyak arterin izole darlığının veya tıkanıklığının gelişen kollateral dolaşımla kompanze edilmesidir. Kollateral dolaşım sıklıkla süperior mezenterik arterin gastroduodenal dalından ters yönde akım gelişmesiyle olur. Median arkuat ligaman kompresyon sendromu özellikle ekspirasyon ile artan epigastrik ağrı, kilo kaybı, abdominal rahatsızlık hissi bulunan orta-genç yaş, astenik yapılı olgularda akla gelmelidir. Bu makalede çölyak arter kompresyon sendromunun tipik klinik ve anjiyografik bulgularını gösteren bir olgu sunulmuştur.


ABSTRACT

Celiac artery compression syndrome, also called median arcuate ligament compression syndrome, causes gastrointestinal ischemia secondary to compression of the proximal portion of the celiac artery just beyond its origin by the median arcuate ligament of the diaphragm. This syndrome is frequently demonstrated on aortography performed in patients without complaints of intestinal angina. Isolated stenosis or even occlusion of the celiac artery is always compensated for by collateral circulation from the superior mesenteric artery, most commonly by reversal of flow direction in the gastroduodenal artery. Median arcuate ligament compression syndrome must be kept in mind, in young- to middle-aged asthenic patients who complain of epigastric pain (increasing with expiration), weight loss, and abdominal discomfort. We report a case with typical angiographic findings and clinical features of the celiac artery compression syndrome.