TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 / 3

Sayfa : 146-148

Makale PDF

Raynaud fenomeni ile başvuran hepatosellüler karsinom olgusu A case of hepatocellular carcinoma associated with raynaund’s phenomenon

Cem ŞAHAN1, Emre AKSAKAL2, Tanja ÜÇER3

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Kardiyoloji Anabilim Dalı2, Gastroenteroloji Bilim Dalı3

Anahtar Kelimeler : Hepatosellüler karsinom, Raynaud fenomeni, paraneoplastik sendrom

Keywords : Hepatocellular carcinoma, Raynaud’s phenomenon, paraneoplastic syndrome


ÖZET

Hepatosellüler karsinom (HSK) klasik olarak sağ üst kadran ağrısı, karın şişkinliği ve kilo kaybı ile kendini gösterir. HSK bazen paraneoplastik bulgularla birlikte olabilir. Bu manifestasyonların mekanizmaları iyi bilinmemektedir. Malignensi dijital iskemi birlikteliği ilk kez 1884 ve 1891 yıllarında rapor edilmiştir. Bunu takiben az sayıda ilerlemiş mide ve özofagus kanseri ile Raynaud hastalığı birlikteliği rapor edilmiştir. Raynaud fenomeni 50 yaşın üzerinde başlamışsa, parmaklarda asimetrik tutulum varsa sıklıkla paraneoplastiktir. Paraneoplastik Raynaud fenomeni tümör rezeksiyonundan sonra gerileyebilir. Bu makalede Raynaud fenomeni ile hepatosellüler karsinom birlikteliği olan bir olgu sunulmuştur.


ABSTRACT

Hepatocellular carcinoma (HCC) may present in one of several ways. The classical presentation is with right upper quadrant abdominal pain, abdominal swelling and weight loss. HCC may also be associated with several paraneoplastic manifestations. The mechanisms of these manifestations are not well known. The association of digital ischemia and malignancy was reported as early as 1884 and 1891. A few other reports followed in which Raynaud’s disease was associated with advanced stomach or esophageal cancer. Raynaud’s phenomenon first presenting at age 50 years or more, often with asymmetric involvement of fingers and evolution to necrosis, is frequently paraneoplastic. Occasionally, paraneoplastic Raynaud’s phenomenon remits after tumor resection. We report a case of hepatocellular carcinoma associated with Raynaud’s phenomenon