TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 1

Sayfa : 8-13

Makale PDF

Pankreas adenokarsinomlarının saptanması ve rezektabilitenin değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin yeri The value of computed tomography in the detection and resectability of pancreatic adenocarcinomas

Rıza Sarper ÖKTEN, Fahrettin KÜÇÜKAY, Ayhan ALPAR, Neşe KUTLUTÜRK, Kemal ARDA

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler : Pankreas adenokarsinomlar›, bilgisayarl› tomografi, kanser, tümör

Keywords : Pancreatic adenocarcinoma, computed tomography, cancer, tumor


ÖZET

Çalışmamızda, cerrahi-patoloji sonuçlar gözönüne alınarak preoperatif dönemde pankreas duktal adenokarsinomlarının tanısında ve rezektabilitesinin değerlendirilmesinde BT sonuçlarını konuyla ilgili literatürlerle karşılaştırdık. Ocak 2002- Mart 2003 tarihleri arasında klinik açıdan pankreas adenokarsinomu şüphesi bulunan toplam 36 hasta (11 kadın, 25 erkek) inceleme kapsamına alındı. Olguların yaşları 37-78 arasında değişmekteydi (ortalama yaş 60.75). Olguların hepsi BT ile incelendi. Bütün olguların tanıları perkütan biyopsi, cerrahi eksplorasyon ve histopatolojik incelemelerle değerlendirildi. Tümör dokusunun saptanmasında BT’nin % 97 sensitiviteye, % 91 doğruluk oranına ve % 94 pozitif prediktif değerine sahip olduğu belirlendi. Rezektabilitenin değerlendirilmesinde doğruluk oranımız % 77.8, non rezektabilite için % 100 olarak saptandı.


ABSTRACT

In this study, we evaluated the detection and resectability of pancreatic ductal adenocarcinomas by computed tomography with surgical-pathological correlation and compared our results with related references. Between January 2002-March 2003 a total of 36 patients (11 female, 25 male) clinically suspected as having pancreatic adenocarcinoma were included in the study. The age of the patients were between 37 and 78 (mean age 60.75). All patients were examined by CT and the diagnoses of all patients were evaluated by percutaneous biopsy, surgical exploration and histopathological examination. In this study, for the detection of tumor CT we determined 97% sensitivity, 91% accuracy and 94% positive predictive value. Accuracy was 77.8% for the evaluation of resectability and 100% for nonresectability.