TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 1

Sayfa : 24-27

Makale PDF

Anemi nedeni ile tetkik edilen hastalarda kolonoskopide anjiodisplazi görülme sıklığı The incidence of angiodysplasia in patients who were investigated by total colonoscopy because of anemia

Mehmet KENDİR, Zeynep KARAALİ, Birol BAYSAL

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Dahiliye Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Anjiodisplazi, anemi

Keywords : Angiodysplasia, anemia


ÖZET

Giriş ve amaç: Anjiodisplazi özellikle yaşlılarda alt gastrointestinal sistem kanamalarının önemli bir sebebi olup genellikle ve sağ kolonda lokalizedir. Çalışmamızda demir eksikliği anemisi nedeniyle tetkik edilen 205 hastanın kolonoskopik incelemelerinde anjiodisplazi görülme sıklı- ğını ve özelliklerini retrospektif olarak inceledik. Gereç ve yöntem: 1997-2002 yılları arasında demir eksikliği anemisi nedeniyle tetkik edilen, anamnez, laboratuar ve gastroskopik incelemelerinde özellik saptanmayan ve kolonoskopik tetkik istenen 205 hastada anjiodisplazi görülme sıklığı incelendi. Bulgular: Olgularımızın 88 (%42,9)’i erkek, 117 (%57,1)’si kadındı. Çalışma grubumuzda her iki cinstede anjiodisplazinin iki ve daha fazla kolon segmentinde lokalize olduğu ve en çok sol kolonda yerleştiğini, anjiodisplaziye ilaveten hastaların % 21’inde enflamasyon, %13,2’sinde divertikül, %19’unda polip ve % 2,4’ünde malinite olduğunu izledik.


ABSTRACT

Background and aims: Angiodysplasia is an important cause of lower gastrointestinal bleeding which occurs most commonly in the right side of the colon, usually in the elderly but sometimes in younger adults. Materials and methods: Two hundred and five patients who were investigated by total colonoscopy because of iron deficiency anemia during 1997-2002 were included in the study group. Results: Eighty-eight (42.9%) of our patients were male and one hundred and seventeen (57.1%) were female. We found that two or more segments of the colon were affected, most commonly in the left side. Concomitant pathological findings in the bowel were diagnosed in patients: inflammation in 21%, diverticula in 13.2%, polyp in 19% and carcinomas in 2.4%.